SPIS Powszechny 2021

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2015

Herb Gminy Pieńsk Logo programu SNPL Herb Gminy Neisseaue

Projekt zrealizowano w ramach:

Oś priorytetowa: 1. Rozwój transgraniczny

Dziedzina wsparcia: 4. Środowisko naturalne

Kierunek działań: 1. Ochrona i poprawa środowiska naturalnego

Wartość projektu ogółem: 1.248.612,40 €

Dofinansowanie z UE (79,62%): 938.752,14 €

Herb Gminy Pieńsk

Lead Partner LP-Gmina Pieńsk

Wartość projektu po stronie polskiej: 809.766,32 €

Dofinansowanie z UE (77,16%): 624.815,69 €

Wkład własny Gminy Pieńsk (22,84%): 184.950,63 €

Herb Gminy Neisseaue

Partner projektu PP1-Gmina Neißeaue

Wartość projektu po stronie niemieckiej: 438.846,03 €

Dofinansowanie z UE (85%): 313.936,45 €

Wkład własny Gminy Neißeaue(15%): 55.400,55 €

Wydatki niekwalifikowalne: 69.509,03 €

Przedmiotem wspólnego transgranicznego projektu gmin partnerskich Pieńsk i Neißeaue była przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej.

Po stronie polskiej na terenie Gminy Pieńsk przedsięwzięcie to obejmowało modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody tj. roboty budowlane, technologiczne, instalacyjne, elektryczne i wyposażenie technologiczne uzdatniania (nowe filtry, nowa pompownia i sterownia), budowę odcinka wodociągowego ok. 200 m do gminy Neißeaue od SUW do studzienki przekazu, wybudowanie 2 zbiorników retencyjnych po 500 m³ każdy w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę, poprawę sieci wodociągowej oraz remont istniejącej wieży ciśnień przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.

W części projektu po stronie niemieckiej wybudowano studzienkę przekazu wody wraz z licznikiem do pomiaru ilości, rurociąg tłoczny pod dnem Nysy Łużyckiej do studzienki przekazu łączący polską i niemiecką sieć wodociągową, rozbudowano i zmodernizowano sieć wodociągową oraz urządzenia zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Neißeaue.

Integralną częścią projektu było również dostosowanie istniejącej sieci, urządzeń wodociągowych i budowa łączników sieci wodociągowej po obu stronach dla zapewnienia stałego przesyłu wody pitnej po polskiej i niemieckiej stronie z możliwością dywersyfikacji tj. w przypadku awarii w Pieńsku zapewnienie zaopatrzenia awaryjnego z Niemiec.

Projekt ten przyczynia się znacząco do rozwoju dolnośląsko-saksońskiego pogranicza. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gmin Pieńsk i Neißeaue będą pić wodę najlepszej jakości!

Wspólny projekt partnerskich gmin został nagrodzony w dniu 8.11. 2011 w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie w konkursie MORO na modelowe polsko-niemieckie przedsięwzięcia w dziedzinie ładu przestrzennego, który zorganizowało Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast wspólnie z polskim Ministerstwem Infrastruktury RP. Uzasadniając wybór tego projektu jurorzy konkursu podkreślili, że projekt Gmin Pieńsk i Neieaßue pokazuje modelowo w jednym z centralnych newralgicznych działów usług publicznych – na przykładzie zaopatrzenia w wodę – jak można w regionie przygranicznym znaleźć rozwiązania stanowiące fundamentalny zysk dla partnerów po obu stronach granicy.

Gmina Pieńsk dziękuje partnerowi projektu Gminie Neißeaue reprezentowanemu przez Panią Burmistrz Evelin Bergmann, Z-cę Burmistrza Pana dr Hermanna Walter, Pani Edeltraud Röhle, która prowadziła ten projekt po stronie niemieckiej jak również Panu Ewaldowi Ernst – za wsparcie i pomoc przy przygotowaniu i realizacji tego projektu.

Realizacja projektu to praca nie pojedynczych osób, ale całego zespołu. Dziękujemy więc serdecznie wszystkim osobom współdziałającym w tym projekcie: pracownikom naszego urzędu: Wydziałowi Inwestycji, skarbnikowi i wydziałowi finansowo-budżetowemu, informatykowi i właściwym służbom po stronie niemieckiej w Związku Administracyjnym Gmin w Kodersdorf, autorowi projektu firmie Envirotech Sp. z o.o. z Poznania po polskiej stronie, a po niemieckiej stronie Biuro Projektowe inż. Renner z Görlitz, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego inż. R.Świerczok, wykonawcy zadania po polskiej stronie firmie Euroaqua z Poznania oraz podwykonawcy Firmie Budowlanej Stefan Chmielecki z Pieńska a po stronie niemieckiej firmie „E & T” Erd- und Tiefbau GmbH Görlitz i inż. Christianowi Kliemt - za ich pomoc, wsparcie i zaangażowanie podczas realizacji projektu, co pozwoliło na skuteczne i sprawne przeprowadzenie tej inwestycji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie