SPIS Powszechny 2021

Informacje podstawowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z póżn. zm.), gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania m.in. poprzez udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjętych informacji:

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pieńsk:

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań, tel. 75 671 12 45

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pieńsk niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich

ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań

3. Informacja o zbieranym zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pieńsk jest odbierany podczas zbiórek wielkogabarytowych tzw. „wystawek” organizowanych raz do roku na terenie miasta Pieńsk i dwa razy do roku na terenach wiejskich gminy Pieńsk przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań. Informacje o terminach zbiórki na terenie Gminy Pieńsk są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu, słupach ogłoszeniowych oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pieńsk zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – teren dawnej Pieńskiej Huty Szkła „Zakład Nysa” przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku.

4. Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady:

 

Lp.

 

Nazwa podmiotu

 

Adres

Rodzaj zbieranych odpadów

 

Kontakt

 

1.

 

PSF energia Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 38

59-500 Wilków

k. Złotoryi

woj. dolnośląskie

opony rolnicze

o średnicy do 1,2 m większe po konsultacji

 

tel. 76 878 34 36

 

2.

 

Jopek recykling Dawid Jopek

Fabianów

ul. Przemysłowa 12

63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony rolnicze

 

tel. 667 429 619

3.

EKO-WORLD Kamil Sobociński

Wieża 64a

59-620 Gryfów Śląski

woj. dolnośląskie

folia odpadowa,sznurek

Tel. 796 750 616

 

4.

 

KIRA Roger Mądrzycki

ul. Rogoźnicka 34

58-152 Goczałków

woj. dolnośląskie

 

opony rolnicze

 

tel. 601 081 114