Gmina Pieńsk

Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu

24 kwietnia 2017

Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) informujemy że:

Poziomy wymagane do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym: