Wybory Prezydenta RP
Spis Rolny 2020

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2019

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 


 

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane jest na wniosek rodzica, opiekuna prawnego.

Wnioski można składać do 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk (sekretariat, punkt obsługi klienta) ul. Bolesławiecka 29 lub w szkołach, w których uczniowie kontynuują naukę.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie obecnych klas V-VIII.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, z wyrównaniem od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny, poprzedzający rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
  2. Deklarację przystąpienia do projektu wraz z załącznikami.

 

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:

1) kopię zaświadczenia organizatora konkursu/turnieju (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),

2) kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),

3) oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie netto na członka rodziny,

5) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,

6) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

 

Na co można wydać przyznanie stypendium

Stypendysta, a w przypadku niepełnoletniego stypendysty jego rodzic lub opiekun prawny, działający w jego imieniu, ma obowiązek wydatkować stypendium wyłącznie na cele edukacyjne bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym ucznia, według następujących grup kosztów:

1) koszt uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szczególności szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach, obozach naukowych i językowych, wycieczkach edukacyjnych,

2) koszt uczestnictwa w wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia poprzez m.in. wizyty w instytucjach naukowo– badawczych, uczelniach wyższych,

3) koszt środków dydaktycznych, w tym literatury fachowej i czasopism, modeli, map, nagrań audio i video, filmów i programów komputerowych, jak i zakup sprzętu dydaktycznego tj. m.in.: komputerów, laptopów, kamer, aparatów fotograficznych, mikroskopów i innego sprzętu laboratoryjnego i optycznego,

4) koszt materiałów papierniczych, w tym piśmienniczych i akcesoriów biurowych,

5) koszt racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury, w tym komputerowej np. poprzez zakup programów powiększających, mówiących, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a, osoby asystujące, magnetofony służące do odtwarzania plików tekstowych: książek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidzących, programy dostosowane dla użytkowników komputerów z wadą wzroku.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość planowania lub ponoszenia wydatków nieuwzględnionych powyżej, o ile służą one realizacji celów edukacyjnych określonych w  Indywidualnym Planie Rozwoju i uzyskały akceptację Opiekuna dydaktycznego .

 

 

Sprawę prowadzi:

Adriana Wojdak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk

Tel. 757786511,512,513 wew. 101