Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2018

Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

Szanowni Państwo,

Dnia 31.10.2018 r. zostały ogłoszone 3 konkursy na dofinansowanie projektów zwalczania emisji kominowej :

1)      ZIT AJ -  konkurs ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz Miasto Jelenia Góra

Projekty muszą być realizowane na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej
w Strategii ZIT AJ.

2)      ZIT WrOF -  konkurs ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz Gminę Wrocław

Projekty muszą być realizowane na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

3)      OSI - konkurs ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą

Konkurs jest ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:

Zachodni Obszar Interwencji  (ZOI);

Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji    (LGOI);

Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB);

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW);

Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD);

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie
z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie udzielnie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji GRANTODAWCÓW i ma prowadzić do zmniejszenia emisji CO2
i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii w ramach gospodarki niskoemisyjnej.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów zwanymi  GRANTODAWCAMI:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej.

GRANTOBIORCAMI  mogą być osoby fizyczne będące:

- właścicielem domów jednorodzinnych;

- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;

- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

 

Więcej informacji w załączonym pliku