Odkryj urok Borów Dolnośląskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2015

Logosy Programu RPO

W dniu 12 listopada 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu

pn."Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie"

nr UDA-RPDS.06.05.00-02-014/10-00

w ramach Priorytetu nr 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska" (Turystyka i Kultura)", Działania nr 6.5 "Działania nr 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest przez Powiat Bolesławiecki – Lead Partner, Gminę Pieńsk oraz przez partnerów projektu:

  • Gminę Węgliniec,
  • Gminę Miejską Zgorzelec.

Całkowita wartość projektu wynosi: 746.118,40 PLN, wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 521.904,88 PLN (70 %).

Na każdego z partnerów: 186.529,60 zł, z czego dofinansowanie wynosi 130.570,72 zł, a wkład własny wynosi 55.958,88 zł (30%).

Założeniem projektu jest promocja subregionu Bory Dolnoślaskie oraz produktów turystycznych oferowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w jego skład. Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej oraz zwiększenie ruchu turystycznego w subregionie. Przyjęta strategia promocji polega na wykorzystaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych, potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności subregionu. Prowadzona w ramach projektu kampania promocyjna prowadzona będzie za pośrednictwem następujących narzędzi promocji: reklamy internetowej i prasowej, publikacji, reklamy zewnętrznej oraz materiałów promocyjnych, takich jak: kalendarze, mapy ze szlakami turystycznymi (piesze, wodne, rowerowe itp.), tablice informacyjne, witacze, albumy, film o subregionie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013”

Fundusze Europejskie- dla rozwoju Dolnego Śląska