Spis Rolny 2020

Informacje o projekcie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2017

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa  4 Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie 1.OSI - 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – OSI

Miejsce realizacji projektu

Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat zgorzelecki
Gmina Pieńsk
Miejscowości: Strzelno, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna, Pieńsk

Krótki opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Pieńsk korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej w Gminie i wzrost dostępności do niego co przyczyni się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców Gminy Pieńsk.

Odbiorcami projektu jest społeczność Gminy Pieńsk – mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby odwiedzające.

W szczególności grupą odbiorców będą mieszkańcy Dłużyny Dolnej, Dłużyny Górnej, Bielawy Górnej i Strzelna oraz ulicy Zgorzeleckiej i Strumykowej w Pieńsku, ponieważ w tych miejscowościach wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna, stwarzająca możliwość przyłączenia się do niej.

Projekt składa się z 2 zadań.

Zad. 1 Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, strefa A obejmuje:
 • prace przygotowawcze obejmujące przygotowanie studium wykonalności dla projektu wraz z analizą finansową,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • wybudowanie 31 km sieci kanalizacyjnej w wyżej wymienionych miejscowościach, z czego: 27,5 km sieci grawitacyjnej, 3,5 km sieci tłocznej.
 • nadzór inwestorski nad procesem realizacji projektu sanitacji Miasta i Gminy Pieńsk. Nadzór nad dokonywanymi pracami budowlanymi jest niezbędny z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia i podyktowany przepisami prawa krajowego.
Zadanie 2 obejmuje:
 • działania promocyjne i informacyjne o projekcie w ramach którego założono zakup tablic informacyjnych o projekcie, które zostaną zamontowane w pierwszym etapie realizacji projektu oraz pamiątkowych, które zostaną zamontowane w wyznaczonych miejscach w Gminie Pieńsk po zakończeniu przedsięwzięcia.

Udział poszczególnych wydatków w ramach budżetu projektu:

 • przygotowanie dokumentacji projektu – 0,04%,
 • roboty i materiały budowlane – 98,34%,
 • usługi inne niż doradcze – 1,46%,
 • informacja i promocja – 0,17%.

Za realizację i trwałość przedsięwzięcia odpowiada Gmina Pieńsk. Wykonawcy prac budowlanych zostaną wybrani przez Gminę w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Planowane wskaźniki:

 • Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 31 km;
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19): 1560 RLM

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie całość Gminy Pieńsk z wyjątkiem 3 sołectw: Dłużyny Dolnej, Dłużyny Górnej, Bielawy Górnej i Strzelna oraz dwóch ulic w Pieńsku: Zgorzeleckiej i Strumykowej jest już skanalizowana.
Mieszkańcy obszarów, które nie posiadają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wielokrotnie zgłaszali stosowne prośby i petycje do Gminy Pieńsk, by umożliwić im podłączenie do sieci kanalizacyjnej, gdyż jako jedyni w Gminie nie posiadają tego dostępu. W efekcie zgłaszanych potrzeb, wykonany został projekt budowlany sieci kanalizacyjnej, a jego projektanci zebrali deklaracje mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na wykonanie inwestycji oraz późniejsze przyłączenie się do powstałej sieci.

Potrzeba realizacji inwestycji spowodowana jest również obecną sytuacją związaną z odprowadzaniem ścieków z gospodarstw nie mających dostępu do kanalizacji. Na chwilę obecną ludność obszarów nieskanalizowanych, ścieki bytowo – gospodarcze gromadzi w bezodpływowych zbiornikach na nieczystości ciekłe (szamba) lub odprowadza do przydomowych oczyszczalni ścieków.
W większości szamba są stare i nieszczelne, w wyniku czego ścieki przedostają się do cieków wodnych, zanieczyszczając je oraz zatruwając środowisko naturalne, obniżając tym samym poziom życia wszystkich mieszkańców oraz atrakcyjność Gminy.

Jak stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.7 ust. 1 pkt 3: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W obszarze nieskanalizowanym Gminy Pieńsk nie ma fizycznych ani prawnych przeszkód do budowy sieci, dlatego Gmina chce wywiązać się z obowiązków ustawowych i doprowadzić do skanalizowania całego obszaru Gminy, by poprawić jakość życia mieszkańców przez ograniczenie do minimum ilości nieoczyszczonych ścieków w sposób niekontrolowany dostający się do środowiska na terenie Gminy i okolic.

Dodatkowo brak sieci kanalizacyjnej obniża atrakcyjność Gminy Pieńsk pod względem osadniczo-inwestorskim.

Cele realizacji projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Pieńsk korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej w Gminie i wzrost dostępności do niego, co przyczyni się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców Gminy Pieńsk a zwłaszcza: Dłużyny Dolnej, Dłużyny Górnej, Bielawy Górnej i Strzelna oraz ulicy Zgorzeleckiej i Strumykowej w Pieńsku.

Celami szczegółowymi są:

 • zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Pieńsk,
 • poprawa środowiska naturalnego, poprzez redukcję nieczystości przedostających się do niego,
 • wzrost atrakcyjności Gminy Pieńsk pod względem osadniczym,
 • wzrost atrakcyjności Gminy Pieńsk pod względem inwestorskim,
 • wypełnienie przepisów prawa krajowego oraz Unii Europejskiej w zakresie przepisów środowiskowych,
 • wyrównanie dostępności do systemu kanalizacyjnego mieszkańcom Gminy Pieńsk oraz wypełnianie wspólnotowej polityki równości szans,
 • wzrost świadomości mieszkańców Gminy Pieńsk w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Harmonogram realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu 2016-08-01
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2018-10-31
Data zakończenia realizacji projektu 2018-12-01

Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Wydatki ogółem (PLN) 11 828 558,25
Wydatki kwalifikowalne (PLN) 9 615 901,02
Wydatki niekwalifikowalne (PLN) 2 212 657,23